WIJ ZIJN EEN SOCIALE ONDERNEMING

Sinds 2016 zijn wij aangesloten bij Social Enterprise NL. Het maken van winst is nooit het doel van onze activiteiten, maar een middel om het doel te bereiken. Wij ondernemen primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first). Het doel is om vluchtelingen in staat te stellen een belangrijke stap te zetten naar sociale en economische zelfstandigheid. Middels de activiteiten van onze BV’s worden inkomsten geworven die de kosten van een deel van de activiteiten kunnen dekken. Hieronder lees je hoe we onze maatschappelijke missie hebben geborgd.

CODE SOCIALE ONDERNEMINGEN

In november 2019 zijn wij toegelaten tot de Code Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op de weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. En last but not least, door toetreding tot het Register wordt de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die, ieder op hun eigen wijze, hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

THEORY OF CHANGE

Theory of Change

BELONINGSBELEID

Sinds onze oprichting, voeren wij een gematigd beloningsbeleid en blijven we ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens. De verhoudig tussen het hoogste en laagste salaris bedraag een factor 3,7. Voor de salariering van teamleden werkzaam in A Beautiful Mess restaurant gebruiken we de Horeca CAO als uitgangspunt. Voor A Beautiful Mess Makerspace (en Refugee Company) is dat de CAO Zorg en Welzijn. In 2020 willen we toewerken naar een overzichtelijke salarisstructuur. We zullen daarom onderzoeken of we de CAO’s ook daadwerkelijk gaan volgen of dat we een eigen loongebouw zullen ontwikkelen.

STAKEHOLDERS DIALOGEN 

In de stakeholder analyse hebben we alle betrokken partijen in kaart gebracht. We hebben deze gerangschikt naar primaire en secundaire stakeholders. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met onze stakeholders ten behoeve van onze impact en innovatiekracht.

De komende tijd willen we deze dialogen nog beter structureren. De dialooganalyse is hievoor een eerste aanzet.

Stakeholderanalyse
Stakeholderdialoog

  • Facebook
  • Instagram